Spoločenská zmluva s.r.o. - vzor 3

Kompaktný vzor spoločenskej zmluvy o založení s.r.o. so zriadením dozornej rady.


Spoločenská zmluva o založení spoločnosti
Firma, s.r.o.
so sídlom Tichá 245, 821 09 Bratislava
(ďalej len „Spoločnosť“)

Článok I
Obchodné meno a sídlo 1. Obchodné meno Spoločnosti je: Firma, s.r.o..
 2. Sídlom Spoločnosti je: Tichá 245, 821 09 Bratislava.

Článok II
Spoločníci


 1. Spoločníkmi spoločnosti sú:

 2. a) Peter Marko, narodený 12.06.1980, r.č.: 800612/8564, trvale bytom Pekná 12, 745 90;
  b) Juraj Mokrý, narodený 13.10.1974, r.č.: 741013/7612, trvale bytom Veterná 24, 010 08 Žilina.

 3. Práva a povinnosti spoločníkov sa riadia príslušnými ustanoveniami tejto spoločenskej zmluvy a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Obchodný zákonník“).

Článok III
Predmet podnikania


 1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 2. a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
  b) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností;
  c) Čistiace a upratovacie služby;
  d) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
  e) Administratívne služby;
  f) Vedenie účtovníctva;
  g) Reklamné a marketingové služby;
  h) Služby požičovní;
  i) Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
  j) Prenájom hnuteľných vecí;
  k) Počítačové služby;
  l) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla;
  m) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.


Článok IV
Základné imanie, vklady spoločníkov a správca vkladu


 1. Základné imanie spoločnosti je 5000,- EUR (slovom päťtisíc eur).
 2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov do základného imania Spoločnosti, pričom výška vkladu jednotlivých spoločníkov a rozsah ich splatenia je nasledovný:

 3. a) Peter Marko – peňažný vklad vo výške 2500,- EUR je splatený v plnej výške 2500,- EUR;
  b) Juraj Mokrý – peňažný vklad vo výške 2500,- EUR je splatený v plnej výške 2500,- EUR.

 4. Spoločníci sa dohodli, že správou vkladov spoločníkov do základného imania spoločnosti do vzniku spoločnosti, t.j. do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra, bude poverený zakladajúci spoločník Juraj Mokrý, narodený 13.10.1974, r.č.: 741013/7612, trvale bytom Veterná 24, 010 08 Žilina.

Článok V
Obchodný podiel a podiel na zisku


 1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu je stanovená v závislosti od pomeru vkladov jednotlivých spoločníkov k základnému imaniu.
 2. Obchodný podiel sa dedí.
 3. Podiel na zisku sa stanovuje na základe ročnej závierky.
 4. O vyplatení podielov na zisku rozhoduje valné zhromaždenie.
 5. Po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať od spoločnosti vrátenie ich vkladu do základného imania spoločnosti.
 6. Pokiaľ spoločník zamýšľa previesť svoj obchodný podiel na iného, je povinný ho najskôr ponúknuť doterajším spoločníkom.
 7. Prevod obchodného podielu na iného spoločníka alebo inú osobu je možný a podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia.

Článok VI
Orgány spoločnosti


 1. Orgánmi spoločnosti sú:
 2. a) konatelia,
  b) valné zhromaždenie.
  c) dozorná rada


Článok VII
Orgány spoločnosti


 1. Prvými konateľmi spoločnosti sú

 2. a) Peter Marko, narodený 12.06.1980, r.č.: 800612/8564, trvale bytom Pekná 12, 745 90 Senica;
  b) Juraj Mokrý, narodený 13.10.1974, r.č.: 741013/7612, trvale bytom Veterná 24, 010 08 Žilina

 3. V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

Článok VIII
Valné zhromaždenie


 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
 2. Termín a program valného zhromaždenia spoločnosti treba oznámiť spoločníkom najmenej 7 dní vopred. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti písomnou pozvánkou.
 3. Každý zo spoločníkov má na každých 100,- EUR svojho vkladu jeden hlas.
 4. Ak má spoločnosť jedného spoločníka, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia svojimi písomnými rozhodnutiami.
 5. Spoločníci môžu prijímať uznesenia aj mimo valného zhromaždenia. V takom prípade sa proces prijatia rozhodnutia začne tak, že konateľ na návrh ktoréhokoľvek spoločníka predloží všetkým spoločníkom návrh uznesení s požiadavkou písomného zaznamenania hlasovania spoločníka a jeho pripomienok v rámci určenej lehoty na vyjadrenie, ktorá nesmie prekročiť 10 dní. Spoločníci zasielajú svoje hlasovanie a vyjadrenia spoločnosti v tejto lehote. Návrh uznesení odoslaných konateľom a písomné záznamy o hlasovaní spoločníka sa odošlú faxom, e-mailom alebo kuriérom. Ak spoločník neodošle svoje hlasovanie alebo pripomienku Spoločnosti v uvedenej lehote, platí domnienka, že hlasoval proti prijatiu tohto uznesenia. Konatelia oznámia výsledok hlasovania o každom uznesení všetkým spoločníkom.

Článok IX
Dozorná rada


 1. Zriaďuje sa dozorná rada spoločnosti.
 2. Prvými členmi dozornej rady sú:
 3. a) Petra Mokrá, narodená 12.01.1987, r.č.: 875112/9562, trvale bytom Veterná 24, 010 08 Žilina;
  b) Zuzana Hrušková, narodená 13.04.1982, r.č.: 825413/6375, trvale bytom Slnečná 5, 953 60 Spišská Bystré;
  c) Antonín Záhorák, narodený 24.12.1965, r.č.: 651224/7767, trvale bytom Vianočná 784, 704 06 Malacky.


Článok X
Rezervný fond


 1. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, najviac vo výške 10% základného imania. Rezervný fond sa ročne dopĺňa o 5% z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, a to až kým nedosiahne výšku 10% základného imania.
 2. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti, pričom ho možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, len na krytie strát Spoločnosti.

Článok XI
Valné zhromaždenie


 1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
 2. Spoločnosť nevydáva stanovy.
 3. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na prípadných činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
 4. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením spoločnosti a jej vznikom predstavujú sumu vo výške 1000,- EUR.
 5. Táto spoločenská zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch.
 6. Na akúkoľvek zmenu tejto spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti; zmena sa vykoná písomnými dodatkami k tejto zmluve.
 7. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných jej ustanovení.
 8. Vzťahy neupravené v tejto spoločenskej zmluve sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

V ............................ dňa ...........................


...................................... ......................................
Peter Marko Juraj Mokrý
zakladajúci spoločník zakladajúci spoločník

>> Spoločenská zmluva s.r.o.
 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013