Podpisový vzor konateľa s.r.o.


Podpisový vzor konateľa spoločnosti
MOJA SPOLOČNOSŤ s.r.o.Juraj Nádherný, r. č.: 700707/7007, trvale bytom Štefánikova 8, 068 56 Bratislava

súhlasím

s ustanovením do pozície konateľa spoločnosti MOJA SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom Pekná cesta 4, 812 05 Bratislava(ďalej v texte len „Spoločnosť“).

Ako konateľ Spoločnosti sa budem v mene Spoločnosti podpisovať tak, ako je uvedené nižšie.


V ............................ dňa ...........................

Juraj Nádherný
konateľ Spoločnosti

>> Podpisový vzor konateľa s.r.o.
 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013