Vyhlásenie správcu vkladov


Vyhlásenie správcu vkladov
do základného imania spoločnosti
MOJA SPOLOČNOSŤ s.r.o.


Juraj Nádherný, r. č.: 700707/7007, trvale bytom Štefánikova 8, 068 56 Bratislava, ako poverený správca vkladu do základného imania spoločnosti MOJA SPOLOČNOSŤ s.r.o. so sídlom Pekná cesta 4, 812 05 Bratislava („Spoločnosť“)

vyhlasujem, že

zakladajúci spoločník Spoločnosti Juraj Nádherný, r. č.: 700707/7007, trvale bytom Štefánikova 8, 068 56 Bratislava svoj peňažný vklad vo výške 5000 EUR (slovom päťtisíc eur) ku dňu podania návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra splatil v plnej výške 5000 EUR (slovom päťtisíc eur).

Zároveň

vyhlasujem, že

ku dňu podania návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra bolo splatené základné imanie Spoločnosti v plnej výške 5000 EUR (slovom päťtisíc eur).


V ............................ dňa ...........................


Juraj Nádherný
správca vkladov

>> Vyhlásenie správcu vkladov jednoosobovej s.r.o.
>> Vyhlásenie správcu vkladov viacosobovej s.r.o.
 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013