Zakladateľská listina s.r.o.


Zakladateľská listina o založení spoločnosti
MOJA SPOLOČNOSŤ s.r.o.
so sídlom Pekná cesta 4, 812 05 Bratislava
(ďalej len „Spoločnosť“)

čl. 1
Obchodné meno a sídlo Spoločnosti  1. Obchodné meno Spoločnosti je MOJA SPOLOČNOSŤ s.r.o..
  2. Sídlom Spoločnosti je Pekná cesta 4, 812 05 Bratislava.

čl. 2
Spoločníci


  1. Jediným spoločníkom Spoločnosti je:

  2. Juraj Nádherný, r. č.: 700707/7007, trvale bytom Štefánikova 8, 068 56 Bratislava.


čl. 3
Predmet podnikania


  1. Predmetom podnikania Spoločnosti sú:

  2. a) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
    b) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
    c) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
    d) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
    e) Administratívne služby,
    f) Reklamné a marketingové služby.


čl. 4
Základné imanie, vklady spoločníkov, správca vkladu a obchodný podiel


  1. Základné imanie Spoločnosti je 5000,- EUR (slovom päťtisíc eur) a pozostáva výlučne z peňažného vkladu zakladateľa, ktorý je povinný splatiť celý vklad pred zápisom Spoločnosti do obchodného registra.
  2. Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníka do základného imania Spoločnosti, pričom výška vkladu jediného spoločníka a rozsah jeho splatenia je nasledovný:

  3. Juraj Nádherný - peňažný vklad vo výške 5000,- EUR je splatený v plnej výške.

  4. Správou vkladu spoločníka do základného imania Spoločnosti do vzniku Spoločnosti, t.j. do dňa zápisu Spoločnosti do obchodného registra, bude poverený spoločník Juraj Nádherný, r. č.: 700707/7007, trvale bytom Štefánikova 8, 068 56 Bratislava.
  5. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti.
  6. Spoločník môže na základe písomnej zmluvy previesť celý obchodný podiel, alebo jeho časť, na inú fyzickú alebo právnickú osobu.
  7. Rozdeliť obchodný podiel je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.

čl. 5
Práva a povinnosti spoločníka


  1. Spoločník je povinný splatiť vklad v plnom rozsahu pred zápisom Spoločnosti do obchodného registra.
  2. Spoločník môže previesť svoj vklad na inú fyzickú alebo právnickú osobu.
  3. Smrťou spoločníka Spoločnosť nezaniká.
  4. Obchodný podiel sa dedí.

čl. 6
Konatelia Spoločnosti


  1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.
  2. Prvým konateľom Spoločnosti je:

  3. Juraj Nádherný, trvale bytom Štefánikova 8, 068 56 Bratislava.

  4. V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne.

čl. 7
Valné zhromaždenie


  1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie.
  2. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva ako jediný spoločník zakladateľ Spoločnosti.
  3. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok.
  4. Rozhodnutia jediného spoločníka vo veciach pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu.

čl. 8
Rezervný fond


  1. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, najviac vo výške 10% základného imania. Rezervný fond sa ročne dopĺňa o 5% z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, a to až kým nedosiahne výšku 10% základného imania.
  2. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti, pričom ho možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, len na krytie strát spoločnosti.

čl. 9
Záverečné ustanovenia


  1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
  2. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na prípadných činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
  3. Táto zakladateľská listina je vyhotovená v 3 rovnopisoch.
  4. Na akúkoľvek zmenu tejto zakladateľskej listiny je potrebné písomné rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti; zmena sa vykoná písomnými dodatkami k tejto zmluve.
  5. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto listiny nemá vplyv na platnosť ostatných jej ustanovení.
  6. Vzťahy neupravené v tejto zakladateľskej listine sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

V ............................ dňa ...........................

 

Juraj Nádherný
jediný spoločník

>> Zakladateľská listina s.r.o.
 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013